Date of Record : Friday, February 10, 2017

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ภายในสำนักงาน กสทช.

Category : ประกาศผู้ชนะ

Sub Category : ประกวดราคา

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ-ภายในสำนักงาน-กสทช.pdf

Create by  -   (2/10/2017 11:03:38 AM)

    Link อื่นๆ