Date of Record : Wednesday, March 29, 2017

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง เรื่อง สอบราคาจ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 77 จังหวัด

Category : สอบราคา

ดาวน์โหลด

  • ประกาศสอบราคาฯ.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (3/29/2017 3:24:54 PM)

    Link อื่นๆ