(81) การอนุญาตให้ยกเว้นการดําเนินการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลําดับบริการโทรทัศน์

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download