(46) การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโทรคมนาคมนอกเหนือหรือเกินกว่าอัตราขั้นสูงที่ กสทช. กำหนด การขออนุญาตจัดเก็บค่าบริการโทรคมนาคมประเภทใหม่

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download