(40) ข้อเสนอการให้บริการโทรคมนาคมในลักษณะทีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่มีข้อกำหนดบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download