(12) การขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จากประเภทกิจการบริการชุมชน กิจการบริการสาธารณะ เป็น ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download