(10) การออกใบอนุญาตเพื่อให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ยื่นขอรับใบอนุญาตใหม่กรณีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ)

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download