(90) คู่มือประชาชนและแบบคำขอรับสิทธิการเข้าใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ

Download

  • แบบคำขอรับอนุญาตใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมฯ.pdf
  • คู่มือประชาชน-การเข้าใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (11/25/2020 3:27:29 PM)