คู่มือจริยธรรมและการกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(Ethical Guideline and Self-regulation for Broadcasting)

Download

  • คู่มือจริยธรรมและการกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(Ethical-Guideline-and-Self-regulation-for-Broadcasting).pdf

Create by  - 2fellows  admin (1/30/2016 6:54:06 PM)