รายงานการศึกษาสรุปข้อมูลและสาระสาคัญจากการประชุมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการกากับดูแลกันเอง มาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพสื่อของประเทศในกลุ่มอาเซียน

Download

  • รายงานการศึกษาสรุปข้อมูลและสาระสาคัญจากการประชุมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการกากับดูแลกันเอง-มาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริมสิทธิ-เสรีภาพสื่อของประเทศในกลุ่มอาเซียน.pdf

Create by  - 2fellows  admin (1/30/2016 6:53:56 PM)