วันที่บันทึก : 22 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องขอทบทวนผลการหารือกรณีการนำเงินที่สำนักงาน กทช. ได้รับส่งกระทรวงการคลัง

ดาวน์โหลด