วันที่บันทึก : 22 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การสรรหากรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแทนผู้ที่ขอลาออก

ดาวน์โหลด