วันที่บันทึก : 22 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

เล่มที่ : 106

ตอน : 98

ลงวันที่ : 20/6/2532 12:02:07

ดาวน์โหลด