วันที่บันทึก : 22 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

เล่มที่ : 110

ตอน : 29

ลงวันที่ : 12/3/2536 11:48:20

ดาวน์โหลด