วันที่บันทึก : 22 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : กฏกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

เล่มที่ : 109

ตอน : 53

ลงวันที่ : 19/4/2535 11:55:29

ดาวน์โหลด