วันที่บันทึก : 22 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : คำชี้ขาดข้อพิพาท ที่ 1/2550 เรื่อง ข้อพิพาทการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

รายละเอียด : คำชี้ขาดข้อพิพาท ที่ 1/2550 เรื่อง ข้อพิพาทการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

คำชี้ขาดข้อพิพาท