วันที่บันทึก : 28 ตุลาคม 2559

ชื่อหน่วยงาน : สำนักทรัพยากรบุุคคล

หัวข้อ : คำสั่งสำนักงาน กสทช.ที่ 1091/2559 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง

ดาวน์โหลด

  • คำสั่งสำนักงาน-กสทช.pdf