วันที่บันทึก : 21 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : คำสั่ง กทช. ที่ 09/2552 เรื่อง การมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทน กทช. ตาม พรบ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

เล่มที่ : 126

ตอน : 82 ง

ลงวันที่ : 11/6/2552 14:41:30

ดาวน์โหลด