วันที่บันทึก : 21 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : พรฎ. กำหนดหน่วยงานของรัฐตาม พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2540

เล่มที่ : 114

ตอน : 16 ก

ลงวันที่ : 21/5/2540 17:34:46

ดาวน์โหลด