Date of Record : Wednesday, March 21, 2012

Department : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Title : พรบ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

Book Number : 116

Section : 94 ก

Book Date : 10/10/1999 5:29:45 PM

Download