วันที่บันทึก : 21 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : พรบ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

เล่มที่ : 116

ตอน : 94 ก

ลงวันที่ : 10/10/2542 17:29:45

ดาวน์โหลด