วันที่บันทึก : 22 มิถุนายน 2560

หัวข้อ : พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

เล่มที่ : 134

ตอนพิเศษ : 65

หมวด : ก

ลงวันที่ : 22/6/2560 14:38:24

คำค้นหา : พ.ร.บ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2560

ดาวน์โหลด