วันที่บันทึก : 19 เมษายน 2562

หัวข้อ : พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

เล่มที่ : 136

ตอน : 50

หมวด : ก

ลงวันที่ : 16/4/2562 15:13:36

ดาวน์โหลด

  • พรบ-องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ.PDF