วันที่บันทึก : 22 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : ประกาศ กทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่องเครื่องวิทยุคมนาคมประเภท Radio Frequency Identification: RFID

รายละเอียด :
 

เล่มที่ : 125

ตอนพิเศษ : 11 ง

ลงวันที่ : 17/1/2551 12:25:42

ดาวน์โหลด