Skip to main content
 
  
 
 
 
 ชื่อหน่วยงาน : สำนักกำกับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)  หมายเลขโทรศัพท์: 02 271 7400 , 02 271 7500 , 02 271 7600 ต่อ 5518-5522
วันที่บันทึก : 30/07/2013


ตารางการจัดอบรมของหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศฯ ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2557

สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: สำนักกำกับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) หมายเลขโทรศัพท์  02 271 740002 271 7400 , 02 271 750002 271 7500 , 02 271 760002 271 7600  ต่อ  5518-5522  E-mail : Committee.nbtc@gmail.comประกาศ+กสทช.+เรื่อง+การอบรมและทดสอบฯ+(1-2-56).pdf
1.รายชื่อผู้ผ่านการอบรมฯ ระดับต้น.xls
2.รายชื่อผู้ผ่านการอบรมฯ ระดับกลาง.xls
3.รายชื่อผู้ผ่านการอบรมฯ ระดับสูง.xls
ตารางอบรมเดือนกุมภาพันธ์ 2558 (ระดับสูง).xls
ตารางอบรมเดือนมีนาคม 2558 (ระดับต้น).xls
ตารางอบรมเดือนมีนาคม 2558 (ระดับกลาง).xls
ตารางอบรมเดือนมีนาคม 2558 (ระดับสูง).xls


<< กลับ

แสดงทั้งหมด | แสดงหัวข้อหลัก