Skip to main content
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เลขาธิการ กสทช. เข้าร่วมประชุม ITU Plenipotentiary Conference 2014 (PP-14) ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจาการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบ และข้อปฎิบัติตนเกี่ยวกับการสอบ
 สำนักงาน กสทช. จัดอบรมโครงการสร้างเครือข่ายและบังคับใช้กฎหมายในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3
 กสทช.ได้รับเชิญจากองค์กรสื่อสหภาพเมียนมาร์ บรรยายด้านแนวคิดกฎหมายสื่อและการกำกับดูแล
 สำนักงาน กสทช. นำสื่อมวลชนตรวจจุดรับแลกคูปอง 4 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลําดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ….
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 806-824/851-869 MHz จำนวน 2 ฉบับ
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 380-510 MHz จำนวน 3 ฉบับ
 สำนักงาน กสทช. จัดการรับฟังความเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง พ.ศ. ....
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ กิจการประจำที่ ย่านความถี่ 71-76 GHz และ 81-86 GHz (E-band) จำนวน 2 ฉบับ
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดลักษณะและมาตรการกำกับดูแลการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ....
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....
 สรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ... และร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ...
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
 สรุปผลรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ร่างประกาศ กสทช. ด้านการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำนวน 2 ฉบับ
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อระบบตรวจวัดกระแสวงจรไฟ้ฟ้าย่อย (Branch Circuit Monitor System:BCMS) จำนวน 1 ระบบ
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อระบบบันทึกข้อมูลและสำรองข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการให้บริการโทรคมนาคม แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผุ้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู้การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
 ประกาศสำนักงาน กาทช. เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศเชิญชวนผู้สนใจยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ครั้งที่ 2
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดหาแรงงานของสำนักงานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558)
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2557
 เลขาธิการ กสทช. เผยวันนี้ (21 ต.ค. 57) ไปรษณีย์รับไปดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการแจกจ่ายคูปอง กำชับไปรษณีย์ตัวแทนให้ดำเนินการให้อยู่ในกรอบ เพื่อให้ขั้นตอนการแจกจ่ายคูปองอยู่ในกรอบกติกาที่กำหนดไว้ และโปร่งใสมากที่สุด
 วันแรกของการแลกคูปองดิจิตอลทีวี(20ต.ค.2557)สำนักงาน กสทช. นำสื่อมวลชนตรวจจุดรับแลกคูปอง4แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมขอความร่วมมือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สคบ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสั่งการให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือในการจัดการการทุจริตและให้ประชาชนที่ถูกหลอกนำคูปองไปร้องเรียนมาที่สายด่วนสำนักงาน กสทช.1200เพื่อดำเนินการชะลอการจ่ายเงินไว้ก่อนจนกว่าจะเคลียร์เรื่องเสร็จ
 สำนักงาน กสทช. เผยผลดีแจกคูปองดิจิตอลทีวี กระตุ้นเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม 6.3 หมื่นล้าน โดยทางตรงสำหรับผู้ประกอบการกล่อง STB 3 หมื่นล้านบาท และทางอ้อมอุตสาหกรรมสื่อโตประมาณ 3.3 หมื่นล้านบาท
 สำนักงาน กสทช. ประกาศรายชื่อจุดให้บริการแลกคูปองใน 21 จังหวัด พร้อมเปิดศูนย์ติดตามข้อมูลการแลกคูปอง ณ สำนักงาน กสทช. วันที่ 20 ต.ค. 57นี้
 กสทช. เร่งแจกคูปองกลุ่มประชาชนที่ตกสำรวจกว่า 2.8 ล้านครัวเรือนโดยด่วน พร้อมรับหนังสือขออุทธรณ์ของ RS ส่งให้อนุกรรมการฯ พิจารณา และอนุมัติคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในส่วนของโทรทัศน์ให้เป็นการรับประกันตามมาตรฐานการปฏิบัติของอุตสาหกรรมในประเทศไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ค้นหา   
  ลิงค์อื่นๆ  
 


 
 

 
 
  :  2
  :  703