Skip to main content
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สำนักงาน กสทช. ขอเชิญเข้าร่วมงาน วันสื่อสารแห่งชาติ NET 2014 ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2557 นี้
 ดาว์นโหลดเอกสารการอบรม ผู้ผลิตและนำเข้า เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล แบบที่มีจอภาพแสดงผล(iDTV) และผลิตภัณฑ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล แบบไม่มีจอภาพแสดงผล (STB) และห้างค้าปลีก (Modern Trade) เพื่อการประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล รุ่นที่ 2
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง พ.ศ. 2557
 ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น (2)
 การประมูลคลื่นความถี่ ไม่ใช่ “ยาวิเศษ” รักษาได้สารพัดโรค ถึงเวลายกเครื่องกติกาการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อประโยชน์ของคนไทยอย่างแท้จริง
 สรุปผลรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ร่างประกาศ กสทช. ด้านการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำนวน 2 ฉบับ
 สรุปผลรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อการดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
 สรุปความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางการดำเนินการแก้ไขปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง พ.ศ. ....
 สรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญในตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน พ.ศ. .... และร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาและกำหนดมาตรการเฉพาะเพื่อแก้ไขผลที่เกิดจากพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ....
 ขอแจ้งงดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 897.5-915.0 MHz/942.5-960.0 MHz พ.ศ. ….และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่านความถี่ 895-915/940-960เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
 กำหนดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 897.5-915.0 MHz/942.5-960.0 MHz พ.ศ. ….และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่านความถี่ 895-915/940-960เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ กิจการประจำที่ ย่านความถี่ 71-76 GHz และ 81-86 GHz (E-band) จำนวน 2 ฉบับ
 สำนักงาน กสทช. กำหนดจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ....
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการแบบประยุกต์ประเภทการสำรวจความนิยมในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ....
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับประชุมทางไกลของสำนักงาน กสทช.
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (IPS) จำนวน 1 ระบบ
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำนักงาน กตป.
 ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง สอบราคาซื้อซอฟต์แวร์ระบบป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Blade Server) จำนวน 38 Licenses
 ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการศึกษาต่อเนื่องเกี่ยวกับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการ (QoS) ในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ถึง 4G ภายในอาคาร (In-Building)
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2557
 ยอดลงทะเบียนซิมเติมเงิน แนวโน้มดีขึ้นหลังจากเปิดให้บริการแอพ 2 แชะ 1 เดือนลงทะเบียนแล้ว 4.3 หมื่นเลขหมาย พร้อมขยายจุดลงทะเบียนกระจายทั่วประเทศแล้ว 5 หมื่นจุด
 กสทช. เห็นชอบหนังสือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ที่จะเสนอ คสช. ผ่าน คตร. พิจารณาแล้ว
  การประมูลคลื่นความถี่ ไม่ใช่ “ยาวิเศษ” รักษาได้สารพัดโรค ถึงเวลายกเครื่องกติกาการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อประโยชน์ของคนไทยอย่างแท้จริง
 บอร์ดกระจายเสียง / กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 28 กรกฎาคม 2557
 “กสทช. สุทธิพล” เข้ารับประทานรางวัล ชีวิตต้องสู้ไลฟ์ อวอร์ด 2014 จากพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ สาขาบุคคลดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและสนับสนุนคนสู้ชีวิต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ค้นหา   
  ลิงค์อื่นๆ  
 
 
 

 
 
  :  1
  :  56