Skip to main content
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขอเชิญผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ที่สนใจเข้าร่วม โครงการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระยะที่ 2 ในหัวข้อ“การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์กับการเข้าถึงรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของชุมชน”
 สำนักงาน กสทช. จัดงานสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระยะที่ 2
 การประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมกลไกเครือข่ายเยาวชนในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม “โทรคมนาคมไทย ... ก้าวไปด้วยกัน”
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม”
 ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศเชิญชวนผู้สนใจยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 806-824/851-869 MHz จำนวน 2 ฉบับ
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 380-510 MHz จำนวน 3 ฉบับ
 สำนักงาน กสทช. จัดการรับฟังความเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง พ.ศ. ....
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ กิจการประจำที่ ย่านความถี่ 71-76 GHz และ 81-86 GHz (E-band) จำนวน 2 ฉบับ
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดลักษณะและมาตรการกำกับดูแลการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ....
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....
 สรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ... และร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ...
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
 สรุปผลรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ร่างประกาศ กสทช. ด้านการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำนวน 2 ฉบับ
 สรุปผลรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
 ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่องแจ้งการเปิดซองข้อเสนอด้านราคาของผู้เสนอราคาขายรถตรวจและหาทิศวิทยุ จำนวน 5 คัน
 ประกาศสำนักงาน กวทช. เรื่อง สอบราคาซื้อผ้าตัดเครื่องแบบปฎิบัติการให้แก่พนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน กสทช.
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง สอบราคาซื้อระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator System) จำนวน 1 ระบบ
 ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศเชิญชวนผู้สนใจยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง สอบราคาจ้างพัฒนาฐานข้อมูล IP Address เพื่อการเป็จศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเผยแพร่สื่อที่ไม่เหมาะสม
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 2 กันยายน 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 1 กันยายน 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2557 /2
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2557 /1
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2557
 บอร์ดกระจายเสียง / กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 1 กันยายน 2557
 สำนักงาน กสทช. เร่งทำงานกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานฯ ให้งานเป็น One Stop Service
 เลขาธิการ กสทช. เผยผลการตรวจสอบเครื่องโทรศัพท์ที่มีปัญหาจากกรณีข่าวมีผู้เสียชีวิต 3 ราย จากฟ้าผ่าขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เหตุเกิดในพื้นที่ สภ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
 สำนักงาน กสทช. นำส่งรายได้จากสถานีวิทยุ ๑ ปณ 292.32 ล้านบาท ให้กระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน
 สำนักงาน กสทช. เตรียมแจ้งให้ดีแทคชำระค่าปรับ 62.64 ล้านบาท หลังศาลปกครองสูงสุดกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นไม่ทุเลาการบังคับตามคำสั่งให้ชำระค่าปรับ กรณีดีแทคไม่จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการมือถือระบบเติมเงิน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ค้นหา   
  ลิงค์อื่นๆ  
 
 
 

 
 
  :  2
  :  423