Skip to main content
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ลสทช. ให้สัมภาษณ์ Thai PBS ถึงความคืบหน้าการแจกคูปองสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การรับชมดิจิตอลทีวี ตามมติที่ประชุม กสทช. วันที่ 20 สิงหาคม 2557
 สำนักงาน กสทช. ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ The office of Electronic Communications the Republic of Poland (UKE)
 กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ รับคำท้าให้เข้าร่วม IceBucketChallenge
 การประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเฉพาะกลุ่ม (Focus group) เรื่องกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนประชาชน ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทศน์ ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
 กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง และบุคลากรผู้อยู่ในวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เป็นมืออาชีพ ครั้งที่ 5/2557 ที่ จ. ชัยภูมิ เมื่อ 14-15 ส.ค. ที่ผ่านมา
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ กิจการประจำที่ ย่านความถี่ 71-76 GHz และ 81-86 GHz (E-band) จำนวน 2 ฉบับ
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดลักษณะและมาตรการกำกับดูแลการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ....
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....
 สรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ... และร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ...
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
 สรุปผลรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ร่างประกาศ กสทช. ด้านการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำนวน 2 ฉบับ
 สรุปผลรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อการดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
 สรุปความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางการดำเนินการแก้ไขปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง พ.ศ. ....
 สรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญในตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน พ.ศ. .... และร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาและกำหนดมาตรการเฉพาะเพื่อแก้ไขผลที่เกิดจากพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ....
 ประกาศสำนักงาน กสทช.เรื่องประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างจัดซื้ออุปกรณ์บริการรหัสผ่าน (Password Management) จำนวน 1 ชุด
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง เลื่อนการยื่นซองประกวดราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์สำหรับแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ สำนักงาน กสทช. อาคาร 1
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติให้กับสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค
 ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง สอบราคาจ้างพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนและให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่าน Line Application
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2557
 ผลการประชุม กสทช. วันที่ 20 สิงหาคม 2557
 ผู้ประกอบการช่องทีวีดิจิตอล ผู้ประกอบการเซ็ตท็อปบ็อกซ์ และองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค เห็นตรงกันให้ กสทช. เลื่อนวันแจกคูปองเซ็ตท็อปบ็อกซ์เป็น 15 ต.ค. 57 เนื่องจากกล่องพร้อมให้แลก 1 พ.ย. 57
 แถลงผลการประชุม กสทช. วันที่ 14 สิงหาคม 2557
 บอร์ดกระจายเสียง / กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 13 สิงหาคม 2557
 บอร์ดกระจายเสียง / กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 4 สิงหาคม 2557
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ค้นหา   
  ลิงค์อื่นๆ  
 
 
 

 
 
  :  2
  :  321