Skip to main content
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กสทช. 2 แชะแวะลงทะเบียนซิม (กสทช.Q&A)
 การประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ เรื่อง "การสลายเสื้อสีทีวีการเมือง : ความจำเป็นภายใต้ระบอบคืนความสุข หรือ การสร้างพื้นที่ตรงกลางที่สร้างสรรค์ ?"
 โครงการศึกษาและกำหนดตัวชี้วัดหลักทางการแข่งขัน ประเมินสภาพการแข่งขันและประเมินมูลค่าส่วนเกินของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
 โครงการวิเคราะห์และประเมินตลาดที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงนิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง เงื่อนไขการออกใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมสถานีแม่ข่าย (Base Unit) และเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย (Pocket Unit) (เอกสารที่แนบมาชื่อไฟล์ hearing)
 สำนักงาน กสทช.จัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์ของกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ...
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่3) พ.ศ. ....
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 806-824/851-869 MHz จำนวน 2 ฉบับ
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช.ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 380-510 MHz จำนวน 3 ฉบับ
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดลักษณะและมาตรการกำกับดูแลการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ....
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลําดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ….
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 806-824/851-869 MHz จำนวน 2 ฉบับ
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 380-510 MHz จำนวน 3 ฉบับ
 สำนักงาน กสทช. จัดการรับฟังความเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง พ.ศ. ....
 ประกาศ กสทช. เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อ Software และ Hardware เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก
 ประกาศสำนักงาน กสทช.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องมือตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องโทรคม‏มาตรฐาน Project 25 จำนวน 1 ชุด
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
 ประกาศ สำนักงาน กสทช.เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อระบบ บริหารจัดการข้อมูลในระยะยาว จำนวน 1 ระ‏บบ
 สำนักงาน กสทช.เรื่้อง ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาพนักงานสันบสนุนการปฏิบัติงานของสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ประจำปี 2558
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 30 มกราคม 2558
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 29 มกราคม 2558
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 28 มกราคม 2558
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 27 มกราคม 2558
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 26 มกราคม 2558
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 25 มกราคม 2558
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 24 มกราคม 2558
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 23 มกราคม 2558
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 22 มกราคม 2558
 สำนักงาน กสทช. เคาะค่าบริการมือถือใช้งานจริงคิดเป็นวินาทีเริ่ม 16 ก.พ. 58 หรือช้าสุดไม่เกิน 1 มี.ค. 2558 นี้ แล้วแต่ความพร้อมของผู้ประกอบการ
 วันนี้ (28 ม.ค. 58) สำนักงาน กสทช. แจกคูปองดิจิตอลทีวีรอบ 4 อีก 6.33 แสนฉบับใน 5 จังหวัด พร้อมแจกรอบ 5 ภายในวันที่ 10 ก.พ. 58 ส่วนรอบ 6-7-8 อยู่ในระหว่างตรวจสอบความครอบคลุมของสัญญาณ และเงินจากคูปองที่ไม่ได้นำมาแลกจะนำส่งคืนเป็นรายได้ของแผ่นดิน
 สำนักงาน กสทช. ลงตลาดนัดจตุจักรเชิญชวนประชาชนให้รีบนำคูปองมาแลกก่อนคูปองหมดอายุ
 สำนักงาน กสทช. ขยายเวลาเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงรองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จาก 16 ม.ค. เป็น 30 ม.ค. 2558
 กสทช. เห็นชอบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าคูปองดิจิตอลทีวีโดยการสุ่มตรวจ พร้อมสั่งปรับลดจำนวนคณะอนุกรรมการฯ และองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯลงเหลือไม่เกิน 10 คน และสำนักงาน กสทช. กำหนดภายใน 31ก.ค.58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ค้นหา   
  ลิงค์อื่นๆ  
 
 
 
 
  :  5
  :  525