Skip to main content
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจำที่ ย่านความถี่ VHF (137-174 MHz) จำนวน 2 ฉบับ
 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง สำนักงาน กสทช. กับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อเดินหน้าขยายจุดการลงทะเบียนซิมเติมเงิน ณ ที่ว่าการอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการงานทะเบียน กว่า 2,400 แห่งทั่วประเทศ
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2557
 รายงานการศึกษาสรุปข้อมูลและสาระสำคัญจากการประชุมและดูงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการกำกับดูแล
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจำที่ ย่านความถี่ VHF (137-174 MHz) จำนวน 2 ฉบับ
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดำเนินการต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ….
 ดาวน์โหลดเอกสาร : การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อแผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม. ระบบ เอ.เอ็ม. และระบบดิจิตอล (ชุดที่2)
 ดาวน์โหลดเอกสาร : การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อแผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม. ระบบ เอ.เอ็ม. และระบบดิจิตอล (ชุดที่1)
 สำนักงาน กสทช.จะจัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อแผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม. ระบบ เอ.เอ็ม. และระบบดิจิตอล
 สำนักงาน กสทช.จัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย
 สำนักงานจัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อการขยายระยะเวลาในการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ ระดับชาติ
 สำนักงาน กสทช.จัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ...
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อการปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. 2555) ในส่วนของตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติและรายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่กำหนดให้ใช้กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการอื่น
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่องประกวดราคาซื้อระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติให้กับสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ระยะที่ 2 จำนวน 1 ระบ‏บ
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุฯ จำนวน 49 รายการ เพื่อสำรองคลังวัสดุกลางของสำนักงาน กสทช.‏
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง จ้างการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกิจการวิทยุสมัครเล่น
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารครบวงจรผ่านระบบ IP (IP Telephony) สำนักงาน กสทช.
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง สอบราคาจ้างดำเนินโครงการปฐมนิเทศ‏
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2558
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2558
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2558
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 24พฤษภาคม 2558
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2558
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
 กสทช. นำส่งเงินค่าประมูลทีวีดิจิตอลงวดที่ 2 จำนวน 7,854.6 ล้านบาทให้ ก.การคลังเพื่อรายได้แผ่นดินแล้ววันนี้ (28 พ.ค. 58)
 เลขาธิการ กสทช. เผย บ.ไทยทีวี จำกัด สามารถขอยกเลิกใบอนุญาตและเลิกประกอบกิจการได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากบอร์ด กสท. ก่อน อย่างไรก็ตาม เงินค่าประมูลต้องชำระให้ครบตามจำนวนที่ประมูลได้
 กสทช. ร่วมกับกรมการปกครอง ก.มหาดไทยเดินหน้าขยายจุดลงทะเบียนซิมเติมเงิน ณ ที่ว่าการอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการงานทะเบียนกว่า 2,400 แห่งทั่วประเทศ
 สิ้นสุดระยะเวลาการจ่ายค่าประมูลทีวีดิจิตอลวันนี้ (25 พ.ค. 2558 เวลา 16.30 น.) มีผู้ประกอบการดิจิตอลทีวีมาจ่ายเงินค่าประมูลทีวีดิจิตอลแล้ว 22 ช่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8404.422 ล้านบาท ขาดเพียง บ.ไทยทีวี จำกัด ช่อง ไทยทีวี และช่อง LOCA เท่านั้น ที่ยังไม่ได้ชำระอีกจำนวน 288.472 ล้านบาท เงินรายได้ทั้งหมดนี้สำนักงาน กสทช. จะรีบนำส่ง ก.คลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป
 หัวหน้า คสช. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาสิ้นสุดการใช้คูปองดิจิตอลทีวีลอตแรกที่จะหมดในวันที่ 31 พ.ค. 58 ออกไปอีก 2 เดือน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ค้นหา   
  ลิงค์อื่นๆ  
 
 
 
 
  :  4
  :  332