Skip to main content
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประธาน กสทช. ปลื้มผลสำเร็จประมูล 3G ยืนยันประเทศมาถูกทางแล้ว
 เอกชน 3 ราย หนุนจัดสรรคลื่นความถี่สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนแสนล้าน เพิ่มมูลค่ามหาศาล
 สำนักงาน กสทช. ร่วมกับคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคมและวิทยุคมนาคม จัดให้มีการสัมมนา เรื่อง การใช้คลื่นความถี่สำหรับระบบอากาศยานไร้นักบิน (Unmanned Aircraft Systems – UAS)
 สส.เมียนมาร์ ศึกษาดูงานด้านการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ประเทศไทย
 สำนักงาน กสทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “NBTC/ITU Workshop on Roadmap for Introduction of Digital Terrestrial Radio Services in Thailand”
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 806-824/851-869 MHz จำนวน 2 ฉบับ
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช.ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 380-510 MHz จำนวน 3 ฉบับ
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดลักษณะและมาตรการกำกับดูแลการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ....
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลําดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ….
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 806-824/851-869 MHz จำนวน 2 ฉบับ
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 380-510 MHz จำนวน 3 ฉบับ
 สำนักงาน กสทช. จัดการรับฟังความเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง พ.ศ. ....
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ กิจการประจำที่ ย่านความถี่ 71-76 GHz และ 81-86 GHz (E-band) จำนวน 2 ฉบับ
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดลักษณะและมาตรการกำกับดูแลการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ....
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดหาแรงงานของสำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) ปีงบประมาณ 2558
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุง เว็ปท่า ระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต‏
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่องประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างทำและพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการปฏิบัติงาน สายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค‏
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบค่าอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (SAR Testing Lab)
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างพัฒนาระบบรายงานสถิติข้อมูลบนฐานระบบรับเรื่องร้องเรียน CRM ขั้นที่ 2‏
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2557
 บอร์ดกระจายเสียง / กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 22 ธันวาคม 2557
 กสทช. เตรียมส่งเงินประมูลคลื่น 2.1 GHz งวด 2 รวม 11,134.69 ล้านบาท ให้คลังเป็นรายได้แผ่นดิน พบ 2 ปี ยอดผู้ใช้ 3G พุ่ง 73.5 ล้านเลขหมาย ค่าบริการเฉลี่ยลดลงกว่า 15%แล้ว
 กสทช. กำชับโอเปอเรเตอร์ดูแลคุณภาพสัญญาณ พร้อมให้เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่พื้นที่จังหวัดภาคใต้ที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมขอความร่วมมือวิทยุสมัครเล่นให้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 สทช. ผ่านงบประมาณประจำปี 2558 พร้อมแต่งตั้งอนุกรรมการเร่งรัดติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงาน กสทช.
 24 ธ.ค. 57 ดีเดย์แจกคูปองดิจิตอลทีวีล็อต 3 อีก 6.23 แสนฉบับ ใน 41 อำเภอที่มีสัญญาณครอบคลุมตั้งแต่ 80% ขึ้นไปของ จ.สระแก้ว ร้อยเอ็ด เชียงราย และนครสวรรค์ รวมคูปองที่แจก3 ล็อตทั้งสิ้น 7.045 ล้านฉบับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ค้นหา   
  ลิงค์อื่นๆ  
 
 
 

 
 
  :  2
  :  369