Skip to main content
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การสัมมนา เรื่อง "ดิจิตอลทีวี ผู้บริโภค (คนหูหนวก) ได้อะไร"
 ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อให้ผู้มีสิทธิยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
 การประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจต่อประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556
 สำนักงาน กสทช จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
 สำนักงาน กสทช. ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานภายในกิจการองค์กรจาก วิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 59
 สำนักงาน กสทช จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง1หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ..... และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ....
 การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมสถานีแม่ข่าย (Base Unit) ระบบเครื่องวิทยุติดตามตัวเฉพาะกลุ่ม (On-site Paging system) และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย (Pocket Unit) ระบบเครื่องวิทยุติดตามตัวเฉพาะกลุ่ม (On-site Paging system) เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานในการอนุญาตให้ใช้งาน สถานีแม่ข่าย (Base Unit) และเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย (Pocket Unit) ระบบเครื่องวิทยุติดตามตัวเฉพาะกลุ่ม (On-site Paging system)
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง พ.ศ. ....
  สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
 สรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ... และร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ...
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง กำหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
 ประกวดราคาซื้อรถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ จำนวน 5 คัน
 ประกวดราคาซื้อสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล (Remote Control Radio Monitoring Stations) จำนวน 26 สถานี
 ประกวดราคาซื้อสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล (Remote Control Radio Monitoring Stations) จำนวน 6 สถานี
 ประกาศประกวดราคา เรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับประชุมทางไกล สำนักงาน กสทช.
 ประกวดราคา เรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาโครงการจัดให้มีบริการโทรศัทพ์สาธารณะโดยทั่วถึง ด้วยวิธีการประกวดราคาจังหวัดพิษณุโลก ภายใต้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2556 ของ "โครงการขยายโครงข่ายการให้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง ด้วยวิธีการประกวดราคาใน 2 จังหวัดนำร่อง"
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 17 เมษายน 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 16 เมษายน 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 15 เมษายน 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 14 เมษายน 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 13 เมษายน 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 12 เมษายน 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 11 เมษายน 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 10 เมษายน 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 9 เมษายน 2557
  เลขาธิการ กสทช. เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าเป็นตัวแทน กสทช. มาอำนวยความสะดวกในการจัดหากล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ให้ ย้ำคูปองจะส่งถึงทุกครัวเรือนทางไปรษณีย์ 1 ครัวเรือนต่อคูปอง 1 ใบ
 บอร์ด กทค. เคาะราคาขั้นต่ำในการประมูลคลื่น 1800 MHz (Reserve Price) และเห็นชอบหลักเกณฑ์การประมูลคลื่น 1800 MHz
 คณะอนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1800MHz ประชุมร่วมกับ สหภาพโทรคมนาคม (ITU) พิจารณาราคาตั้งต้นในการประมูลคลื่นความถี่ 1800MHz
 ขอชี้แจงเรื่องการนำเสนอข่าวโดยหนังสือพิมพ์บางฉบับ ให้ข่าว “4จีเฉียด 6 หมื่นล้าน” เมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน 2557
 สำนักงาน กสทช. เผยยอดผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ความถี่ 1800 MHz ล่าสุด ณ สิ้นเดือนก.พ.57 อยู่ที่ 7.11 ล้านเลขหมาย พร้อมนำเสนอแผนการโอนย้ายผู้ใช้บริการที่เหลืออยู่ของทรูมูฟ ต่อที่ประชุม กทค. โดยเร็ว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ค้นหา   
  ลิงค์อื่นๆ