Skip to main content
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นิทรรศการดิจิตอลทีวี Road Show จ.นครราชสีมา
 “กสทช. สุทธิพล” เข้ารับประทานรางวัล ชีวิตต้องสู้ไลฟ์ อวอร์ด 2014 จากพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ สาขาบุคคลดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและสนับสนุนคนสู้ชีวิต
 ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง การรับสมัครหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556
 การประชุมเรื่อง "กลไกการกำกับดูแลกันเองในกิจการโทรทัศน์ดาวเทียม"
 ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น
 สรุปผลรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ร่างประกาศ กสทช. ด้านการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำนวน 2 ฉบับ
 สรุปผลรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อการดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
 สรุปความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางการดำเนินการแก้ไขปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง พ.ศ. ....
 สรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญในตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน พ.ศ. .... และร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาและกำหนดมาตรการเฉพาะเพื่อแก้ไขผลที่เกิดจากพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ....
 ขอแจ้งงดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 897.5-915.0 MHz/942.5-960.0 MHz พ.ศ. ….และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่านความถี่ 895-915/940-960เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
 กำหนดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 897.5-915.0 MHz/942.5-960.0 MHz พ.ศ. ….และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่านความถี่ 895-915/940-960เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ กิจการประจำที่ ย่านความถี่ 71-76 GHz และ 81-86 GHz (E-band) จำนวน 2 ฉบับ
 สำนักงาน กสทช. กำหนดจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ....
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการแบบประยุกต์ประเภทการสำรวจความนิยมในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ....
 ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง สอบราคาซื้อซอฟต์แวร์ระบบป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Blade Server) จำนวน 38 Licenses
 ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการศึกษาต่อเนื่องเกี่ยวกับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการ (QoS) ในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ถึง 4G ภายในอาคาร (In-Building)
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์สำหรับแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
 ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง สอบราคาเช่าใช้อุปกรณ์ตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการดทรคมนาคม‏
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร‏
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2557
 “กสทช. สุทธิพล” เข้ารับประทานรางวัล ชีวิตต้องสู้ไลฟ์ อวอร์ด 2014 จากพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ สาขาบุคคลดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและสนับสนุนคนสู้ชีวิต
 กสทช. เคาะราคามูลค่าคูปองเซ็ตท็อปบ็อกซ์ 690 บาท กำหนดให้แลกได้เฉพาะส่วนลดทีวีดิจิตอลที่มีภาครับในตัวและกล่องแปลงสัญญาณ (Set-Top-Box) คาดว่าจะแจกคูปองภายในเดือนกันยายนนี้
 เลขาธิการ กสทช. ออกคำสั่งกำชับผู้ให้บริการโครงข่ายช่องทีวีดาวเทียมจัดเรียงลำดับช่องดิจิตอลทีวีไว้ตั้งแต่ช่อง 11 เป็นต้นไปตามที่ กสทช. กำหนด ฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมาย
 บอร์ดกระจายเสียง / กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
 กสทช. รับคืนขยะอิเล็กทรอนิกส์ "คืนแบตเก่า เรารักษ์โลก"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ค้นหา   
  ลิงค์อื่นๆ  
 
 

 
 
  :  1
  :  102174