Skip to main content
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประธาน กสทช. ให้การต้อนรับ Mr.Malcolm Johnson re-elected Director of ITU-T
 ประกาศ ประธาน กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการกระจายเสียง
 สัมมนาเทคโนโลยีดิจิตอลเรดิโอ เรื่อง "DAB Technology and System Architecture"
 ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักวิทยุสมัครเล่น ในสัปดาห์นักวิทยุสมัครเล่นเฉลิมพระเกียรติ 2557
 Release of ITU’s Flagship ICT statistics report “Measuring the Information Society 2014”
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 806-824/851-869 MHz จำนวน 2 ฉบับ
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช.ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 380-510 MHz จำนวน 3 ฉบับ
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดลักษณะและมาตรการกำกับดูแลการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ....
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลําดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ….
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 806-824/851-869 MHz จำนวน 2 ฉบับ
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 380-510 MHz จำนวน 3 ฉบับ
 สำนักงาน กสทช. จัดการรับฟังความเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง พ.ศ. ....
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ กิจการประจำที่ ย่านความถี่ 71-76 GHz และ 81-86 GHz (E-band) จำนวน 2 ฉบับ
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดลักษณะและมาตรการกำกับดูแลการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ....
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาต้นไม้-สวนไม้ประดับและสนามหญ้าภายในสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำหรับพนักงาน จำนวน 1 หลัง
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง สอบราคาซื้อและติดตั้งระบบบันทึกเวลาการทำงานด้วยลายนิ้วมือ
 ประกาศสำนักงาน กสทช.เรื่องยกเลิกข้อความในเอกสารประกวดราคาจ้างเลขที่ 28/2557 เรื่องจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่และบริการของสำนักงาน กสทช.ตามประกาศสำนักงาน กสทช. ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ภายในสำนักงาน กสทช.
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
 กสทช. กำหนดจัดโครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักวิทยุสมัครเล่น ในงานสัปดาห์นักวิทยุสมัครเล่นเฉลิมพระเกียรติ 2557 ระหว่างวันที่ 8-13 ธันวาคม2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5 ธันวามหาราช
 เลขาธิการ กสทช. นำทีมลงพื้นที่จ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมชี้แจงกับผู้ว่าราชการและผู้บริหารส่วนราชการ เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการแจกคูปองครั้งที่ 2 พร้อมส่งผู้บริหารสำนักงาน กสทช. ประชุมชี้แจง 20 จังหวัดที่มีชื่อแจกคูปองรอบ 2 ด้วย
 ITU ชี้ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของการใช้งานอินเตอร์เน็ตสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก ไต่จากลำดับที่ 105 ในปี 2555 ขึ้นเป็นลำดับที่ 71 ขึ้นมาถึง 34 อันดับ
 สำนักงาน กสทช. ไม่รอรัฐบาลแก้ไขกฎหมายเสนอ สนช. ตั้งผู้แทนพิจารณางบปี 58 เพื่อจะได้เป็นหลักเกณฑ์เดียวกันเหมือนส่วนราชการอื่น
 สำนักงาน กสทช. เตรียมนำส่งเงินประมูล 3G งวดที่ 2 จำนวน 11,134.69 ล้านบาทให้ก.การคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผนดิน ภายใน 22 ธ.ค. 2557 นี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ค้นหา   
  ลิงค์อื่นๆ  
 


 
 

 
 
  :  2
  :  233