Skip to main content
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขอเชิญผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ที่สนใจเข้าร่วม โครงการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระยะที่ 2 ในหัวข้อ“การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์กับการเข้าถึงรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของชุมชน”
 สำนักงาน กสทช. จัดงานสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระยะที่ 2
 การประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมกลไกเครือข่ายเยาวชนในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม “โทรคมนาคมไทย ... ก้าวไปด้วยกัน”
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม”
  ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศเชิญชวนผู้สนใจยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 806-824/851-869 MHz จำนวน 2 ฉบับ
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 380-510 MHz จำนวน 3 ฉบับ
 สำนักงาน กสทช. จัดการรับฟังความเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง พ.ศ. ....
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ กิจการประจำที่ ย่านความถี่ 71-76 GHz และ 81-86 GHz (E-band) จำนวน 2 ฉบับ
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดลักษณะและมาตรการกำกับดูแลการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ....
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....
 สรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ... และร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ...
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
 สรุปผลรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ร่างประกาศ กสทช. ด้านการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำนวน 2 ฉบับ
 สรุปผลรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
 ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่องแจ้งการเปิดซองข้อเสนอด้านราคาของผู้เสนอราคาขายรถตรวจและหาทิศวิทยุ จำนวน 5 คัน
 ประกาศสำนักงาน กวทช. เรื่อง สอบราคาซื้อผ้าตัดเครื่องแบบปฎิบัติการให้แก่พนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน กสทช.
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง สอบราคาซื้อระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator System) จำนวน 1 ระบบ
 ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศเชิญชวนผู้สนใจยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง สอบราคาจ้างพัฒนาฐานข้อมูล IP Address เพื่อการเป็จศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเผยแพร่สื่อที่ไม่เหมาะสม
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2557 /2
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2557 /1
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2557
 สำนักงาน กสทช. เร่งทำงานกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานฯ ให้งานเป็น One Stop Service
 เลขาธิการ กสทช. เผยผลการตรวจสอบเครื่องโทรศัพท์ที่มีปัญหาจากกรณีข่าวมีผู้เสียชีวิต 3 ราย จากฟ้าผ่าขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เหตุเกิดในพื้นที่ สภ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
 สำนักงาน กสทช. นำส่งรายได้จากสถานีวิทยุ ๑ ปณ 292.32 ล้านบาท ให้กระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน
 สำนักงาน กสทช. เตรียมแจ้งให้ดีแทคชำระค่าปรับ 62.64 ล้านบาท หลังศาลปกครองสูงสุดกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นไม่ทุเลาการบังคับตามคำสั่งให้ชำระค่าปรับ กรณีดีแทคไม่จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการมือถือระบบเติมเงิน
 บอร์ดกระจายเสียง / กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 27 สิงหาคม 2557
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ค้นหา   
  ลิงค์อื่นๆ  
 
 
 

 
 
  :  2
  :  688