Banner

กรอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการ กทปส.

เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ และกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อย่างยั่งยืน มีการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการกองทุน ดังนี้

ด้านการจัดสรรเงินกองทุน
  • บริหารและจัดสรรเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  พัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนารวมทั้งความรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีการใช้คลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนองค์กรซึ่งทำหน้าที่จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมและสนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  • นโยบายการจัดสรรเงินเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุนที่จะกำหนดการจัดสรรเงินกองทุนเพิ่มเติมจำนวนหนึ่ง เช่น ร้อยละของเงินกองทุนเพื่อจัดสรรเงินกองทุนตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
  • สนับสนุนการดำเนินการเสริมในพื้นที่ที่ขาดแคลนบริการอย่างทั่วถึงตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2555 – 2559) ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมและแผนสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างทั่วถึงของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
  • สนับสนุนภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม ให้เป็นผู้มีบทบาทหลักหรือร่วมดำเนินการกับกองทุน เพื่อผลักดันการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นฯ พ.ศ.2553
  • ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาชนและเยาวชนได้มีบทบาทเป็นผู้ให้บริการสาระความรู้ด้านการประกอบอาชีพ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ และสื่อโทรคมนาคม
ด้านการบริหารเงินกองทุน
  • จัดทำงบประมาณกองทุน โดยใช้หลักการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Result Based Management) เพื่อให้การดำเนินงานยึดถือประชาชนเป็นเป้าหมายและการทำงานมีความสอดคล้องเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับกิจกรรม
  • บริหารกองทุนให้มีความมั่นคงและสามารถพึ่งตนเองได้ โดยจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan) ระยะ 3 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2557 – 2559) ให้มีความชัดเจนทั้งการประมาณการรายรับจากแหล่งต่างๆ การจัดสรรเงินแก่กลุ่มเป้าหมาย การเก็บรักษาเงินกองทุนให้มีความปลอดภัย และการนำเงินกองทุนไปลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและมีความเสี่ยงต่ำ
  • รักษาระดับเงินกองทุนให้เหมาะสมและมีเสถียรภาพเพื่อให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามพันธกิจได้อย่างต่อเนื่องทั้งระยะสั้นและระยะยาว

สร้างโดย  -   (25/5/2560 14:53:32)

Download