នយោយបាយនិងក្របខណ្ឌការគ្រប់គ្រង កថប៉ស.

ក្របខណ្ឌការគ្រប់គ្រង កថប៉ស. ចែកជា ២ ផ្នែកសំខាន់ ដូចតទៅ

(១) ផ្នែកការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ កថប៉ស.

  • បង្កើតបទដ្ធានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងមូលនិធិស្ដីពីការរក្សាទុក ការចំណាយថវិកា ការរៀបចំធ្វើបញ្ជី និងប្រព័ន្ធបញ្ជី
  • រៀបចំធ្វើថវិកាមូលនិធិ ដោយប្រើគោលការណ៍ថវិកាផ្ដោចទៅលើលទ្ធផល
  • គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យមានស្ថិរភាបនិងអាចពឹងខ្លួនឯងបាន ដោយរៀបចំធ្វើគម្រោងហិរញ្ញវត្ថុរយះពេល ៣ ឆ្នាំ (ព.ស.២៥៥៧ - ២៥៥៩)
  • រក្សាកម្រិតហិរញ្ញវត្ថុឲ្យគួរសមនិងមានស្ថិរភាព ដើម្បីឲ្យអាចធានាការអនុវត្តតាមបេសកកម្មបានជាបន្តបន្ទាប់ទាងរយះពេលខ្លីនិងរយះពេលយូរ     

(២) ផ្នែកការរៀបចំហិរញ្ញវត្ថុ កថប៉ស.

  • គ្រប់គ្រងនិងរៀបចំថវិកាមូលនិធិដើម្បីគាំទ្រឲ្យប្រជាជនបានទទួលសេវាយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ ការវិច័យនិងអភិវឌ្ឍ ការអភិវឌ្ឍបុគ្គលិក ការការពារអ្នកបរិភោគ និងគាំទ្រការដំណើរការរបស់មូលនិធិអភិវឌ្ឍការទំនាក់ទំនងសុវត្ថិភាពនិងផ្ដួចផ្ដើម
  • គាំទ្រការដំណើរការបន្ថែមក្នុងតំបន់ដែលខ្វះខាតសេវាតាមគម្រោងការរៀបចំឲ្យមានសេវាទូរគមនាគមន៍ចម្បងយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់និងសេវាដើម្បីសង្គមរបស់គណៈកម្មការកិច្ចការទូរគមនាគមន៍និងគម្រោងគាំទ្រឲ្យប្រជាជនទទួលបានសេវាផ្នែកកិច្ចការផ្សាយសំឡេងនិងទូរទស្សន៍យ៉ាងគ្រប់គ្រាន់របស់គណៈកម្មការកិច្ចផ្សាយសំឡេងនិងទូរទស្សន៍
  • គាំទ្រដល់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងផ្នែងសង្គម ឲ្យជាអ្នកមានតួនាទីឬចូលរួមដំណើរការជាមួយ កថប៉ស. ដើម្បីជំរុញការអនុវត្តការងារឲ្យស្របទៅនឹងគោលបំណង
  • ជំរុញគាំទ្រឲ្យប្រជាជននិងយុវជនបានមានតូនាទីក្នុងការជាអ្នកផ្ដល់សេវាចំណេះដឹងក្នុងការប្រកបអាជីវកម្ម ការអប់រំ សិល្បៈ វប្បធម៌តាមរយះការផ្សាយសំឡេង ទូរទស្សន៍ និងទូរគមនាគមន៍

បង្កើតឡើងដោយ  -   (25/05/17 16:39:37)