ກອບນະໂຍບາຍແລະແນວທາງການບໍລິຫານຈັດການ ກທປສ.

ແນວທາງການບໍລິຫານຈັດການ ກທປສ.ແບ່ງອອກເປັນ2 ດ້ານສຳຄັນດັ່ງນີ້
  1. ດ້ານການບໍລິຫານການເງີນ ກທປສ.
  • ອອກລະບຽບຄະນະກຳມະການບໍລິຫານກອງທືນ ວ່າດ້ວຍ ການເກັບຮັກສາ ການໃຊ້ຈ່າຍເງີນ ການຈັດເຮັດບັນຊີແລະລະບົບບັນຊີ
  • ຈັດເຮັດງົບປະມານກອງືນ ໂດຍໃຊ້ຫລັກເກນງົບປະມານແບບມຸ້ງເນັ້ນຜົນງານ
  • ບໍລິຫານຈັດການເງີນໃຫ້ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະສາມາດພື່ງຕົນເອງໄດ້ໂດຍຈັດເຮັດແຜນການເງີນໄລຍະ3ປີ (ຄ.ສ 2014-2016)
  • ຮັກສາລະດັບເງີນໃຫ້ເຫມາະສົມແລະມີເສລີພາບ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຮອງຮັບການປະຕິບັດວຽກຕາມພັນທະກິດໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທັງໄລຍະສັ້ນແລະໄລຍະຍາວ
  1. ດ້ານການຈັດສັນເງີນ ກທປສ.
  • ບໍລິຫານແລະຈັດສັນເງີນກອງທືນເພື່ອສະຫນັບສະຫນຸນໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບບໍລິການຢ່າງທົ່ວຖືງ ການວິໄຈແລະພັດທະນາ ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກແລະສະຫນັບສະຫນຸນການດຳເນີນງານຂອງກອງທືນພັດທະນາສື່ປອດໄພແລະສ້າງສັນ
  • ສະຫນັບສະຫນຸນການດຳເນີນການເສີມໃນພື້ນທີີ່ທີ່ຂາດແຄນບໍລິການຢ່າງທົ່ວຖືງຕາມແຜນການຈັດໃຫ້ມີບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມພື້ນຖານໂດຍທົ່ວຖືງແລະບໍລິການເພື່ອສັງຄົມຂອງຄະນະກຳມະການກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະແຜນສະຫນັບສະຫນຸນໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບບໍລິການດ້ານກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດຢ່າງທົ່ວຖືງຂອງຄະນະກຳມະການກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ
  • ສະຫນັບສະຫນຸນພາກທຸລະກິດແລະພາກປະຊາຊົນສັງຄົມ ໃຫ້ເປັນຜູ້ມີບົດບາດຫລັກຫລືຮ່ວມດຳເນີນການກັບ ກທປສ.ເພື່ອຜັກດັນການເຮັດວຽກໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບວັດຖຸປະສົງ
  • ສົ່ງເສີມສະຫນັບສະຫນຸນໃຫ້ພາກປະຊາຊົນແລະເຍົາວະຊົນໄດ້ມີບົດບາດເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສາລະຄວາມຮູ້ດ້ານການປະກອບອາຊີບ ການສືກສາ ສິນລະປະວັດທະນະທຳຜ່ານສື່ກະຈາຍສຽງ ສື່ໂທລະທັດແລະສື່ໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ  -   (25/05/2017 16:35:37)