ေကာေထာေပါေဆာ္ မူ၀ါဒနယ္ပယ္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြေရးနည္းလမ္း

ေကာေထာေပါေဆာ္ စီမံခန္႔ခဲြေရးနည္းလမ္း ေအာက္ပါအတိုင္း ၂ ပိုင္းခဲြျခားထားသည္။

            (၁) ေကာေထာေပါေဆာ္ ေငြေၾကးစီမံျခင္းအပိုင္း
 
  • ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ေငြေၾကးအသုံးျပဳျခင္း၊ စာရင္းအင္းႏွင့္စာရင္းစံနစ္ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရန္ပုံေငြစီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီအဖဲြ႔ စည္းကမ္းခ်က္ထုတ္ျခင္း
  • လုပ္ငန္းရလဒ္ဦးတည္ပုံစံ ခန္႔မွန္းေငြအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ရန္ပုံေငြခန္႔မွန္းေငြျပဳလုပ္ျခင္း
  • ၃ ႏွစ္ကာလ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၆ ခုႏွစ္) ေငြေၾကးအစီအစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ တည္တ့ံခိုင္ၿမဲမႈရွိေစရန္ႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ရပ္တည္ႏူိင္ေစရန္ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခဲြျခင္း
  • တာ၀န္မစ္ရွင္းအတိုင္း အဆက္မျပတ္ကာလတိုႏွင့္ကာလရွည္ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ လက္ခံႏူိင္ရန္အတြက္ သင့္ေတာ္ေအာင္ႏွင့္တည္ၿငိမ္မႈရွိေအာင္ ေငြေၾကးအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း
 
            (၂) ေကာေထာေပါေဆာ္ ေငြစီမံျခင္းအပိုင္း
 
  • ျပည္သူလူထုမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာ၀န္ေဆာင္မႈရရွိႏူိင္ရန္ ေထာက္ပံ့မႈအတြက္ ရန္ပုံေငြစီမံခန္႔ခဲြျခင္းႏွင့္ စီမံျခင္း၊ သုေတသနႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈျပဳလုပ္ျခင္း၊ လူပုဂၢိဳလ္ဖြံ႔ၿဖိဳးျခင္း၊ သုံးစဲြသူၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္း ႏွင့္တီထြင္ဆန္းသစ္သတင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ေထာက္ပ့ံျခင္း
  • ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖဲြ႔၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာအေျခခံဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္လူထုအတြက္၀န္ေဆာင္မႈ ရွိေစရန္ျပဳလုပ္ျခင္းအစီအစဥ္ႏွင့္ အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ေကာ္မတီအဖဲြ႔၏ ျပည္သူလူထုမ်ား အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းပိုင္း က်ယ္ျပန္႔စြာရရွိေစရန္ ေထာက္ပံ့ျခင္း အစီအစဥ္အတိုင္း က်ယ္ျပန္႔ေသာ၀န္ေဆာင္မႈ ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာေဒသတြင္ ျဖည့္စြက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ေထာက္ပ့ံျခင္း
  • လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ဆက္စပ္မႈရွိရန္ တြန္းအားေပးရန္အတြက္ စီးပြားေရးက႑ႏွင့္လူမႈေရးက႑အား အဓိကအခန္းက႑တြင္ရွိသူျဖစ္ေစရန္(သို႔) ေကာေထာေပါေဆာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သူျဖစ္ေစရန္ ေထာက္ပ့ံျခင္း
  • ျပည္သူလူထုႏွင့္လူငယ္အဖဲြ႔မ်ားအား အသံလိုင္းလႊင့္မီဒီယာ၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမီဒီယာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမီဒီယာမွတဆင့္ အသက္၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ပညာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ ထုံးတမ္းအပိုင္း အသိပညာေပး ၀န္ေဆာင္မႈေပးစြမ္းသူတြင္ အခန္းက႑ရွိေစရန္ ျမွင့္တင္ေထာက္ပ့ံေပးျခင္း

ဖန်တီးသူ  -   (25-05-2017 17:02:11)