Khung chính sách và phương hướng quản lý tổ chức của USO.

Phương hướng quản lý tổ chức của USO được chia thành 2 mặt quan trọng sau đây:
  1. Quản lý tài chính USO
  • Ra nội quy Ủy ban quản lý quỹ về việc bảo quản, sử dụng tài chính, việc tổ chức tài khoản và hệ thống kế toán.
  • Làm ngân sách quỹ bằng cách sử dụng nguyên tắc ngân sách tập trung kết quả.
  • Quản lý tài chính một cách bền vững và có khả năng tự lực bằng cách làm kế hoạch tài chính giai đoạn 3 năm (2014 – 2016)
  • Giữ mức độ tài chính ở mức phù hợp và ổn định để có thể hỗ trợ các hoạt động theo nhiệm vụ một cách liên tục, kể cả giai đoạn ngắn và giai đoạn dài.
  1. Phân bổ tài chính USO
  • Quản lý và phân bổ tài chính quỹ nhằm hỗ trợ cho cộng đồng được nhận dịch vụ một cách phổ quát, nghiên cứu và phát triển, phát triển nhân lực, bảo vệ người tiêu dùng và hỗ trợ hoạt động của quỹ phát triển thông tin an toàn và sáng tạo.
  • Hỗ trợ các hoạt động bổ sung tại các khu vực còn thiếu dịch vụ phổ quát theo kế hoạch tổ chức dịch vụ viễn thông cơ bản phổ quát và dịch vụ vì cộng đồng của Ủy ban hoạt động viễn thông và kế hoạch hỗ trợ cộng đồng nhận được dịch vụ phát thanh, truyền hình phổ quát của Ủy ban hoạt động phát thanh và truyền hình.
  • Hỗ trợ các bộ phận thương mại và xã hội, trở thành vai trò quan trọng hoặc hợp tác hoạt động với USO nhằm thúc đẩy công việc cho phù hợp với mục tiêu.
  • Xúc tiến, hỗ trợ bộ phận dân cư xã hội và thanh thiếu niên có vai trò là người cung cấp dịch vụ thông tin, kiến thức về nghề nghiệp, giáo dục, văn hóa phong tục thông qua phát thanh, truyền hình và viễn thông.

được tạo bởi  -   (25/05/2017 4:24:58 CH)