ការតាមដានវាយតម្លៃ

ការតាមដាននិងវាយតម្លៃគម្រោងក្រោយពីបានការគាំទ្រទឹកប្រាក់ពីមូលនិធិ កថប៉ស.
គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងមូលនិធិមានរបៀបការតាមដានវាយតម្លៃគម្រោងការ ២ កម្រិត ពោលគឺ
            កម្រិតទី ១ ជាការតាមដានការដំណើរទៅមុខក្នុងអំឡុងការដំណើរការគម្រោងការរបស់គម្រោងនីមួយៗ តាមយន្តការរបស់គណៈកម្មការត្រួត្យពិនិត្យការងារ ដែលមានអ្នកជំនាញទាំងក្នុងនិងក្រៅការិយាល័យ កសថឆ. ជាអ្នកពិនិត្យយកការងារ។​ដោយពិនិត្យពីឯកសារមុនការប្រគល់ការងារ ប្រកបជាមួយនឹងរាយការណ៍ការដំណើរទៅមុខជាត្រីមាសនិងរាយឆ្នាំ។ដែលកំណត់ឲ្យអ្នកទទួលទឹកប្រាក់មានតួនាទីបញ្ជូនតាមកិច្ចសន្យា ជាមួយនឹងការចុះទៅតាមដានផ្ទាល់ ផ្ដោចទៅលើការតាមដានការដំណើរការសកម្មភាពឲ្យស្របទៅតាមគម្រោងការអនុវត្តដែលបានកំណត់ទុកក្នុងកិច្ចសន្យា។
            កម្រិតទី ២ មានការតែងតាំងគណៈអនុកម្មការដើម្បីតាមដាននិងវាយតម្លៃគម្រោងដែលបានការគាំទ្រទឹកប្រាក់ពីមូលនិធិ រួមទាំងការចំណាយទឹកប្រាក់ឲ្យស្របទៅតាមគោលបំណងរបស់មូលនិធិដើម្បីឲ្យមានចំនេញនិងស្របតាមគម្រោងការដែលបានកំណត់ ដែលគណៈអនុកម្មការនោះប្រកបទៅដោយ នាយកមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកទេសអេឡិចត្រូនិនិងកុំព្យូទ័រជាតិឬ NECTEC ដែលជាកម្មការគ្រប់គ្រងមូលនិធិដោយតំណែងជាប្រធានអនុកម្មការ និងមានកម្មការដោយតំណែងចំនួន ៤ រូប រួមទាំងអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈនិងជំនាញក្នុងផ្នែកការតាមដាននិងវាយតម្លៃពីអង្គភាពរដ្ធរួមជាអនុកម្មការ។

បង្កើតឡើងដោយ  -   (25/05/17 14:58:42)