ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນ

ການຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນໂຄງການພາຍຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນຸນເງີນຈາກກອງທືນ ກທປສ.ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານກອງທືນມີແນວທາງການຕິດຕາມປະເມີີນຜົນໂຄງການ 2 ລະດັບ ກ່າວຄື

ລະດັບທີ 1 ເປັນການຕິດຕາມຄວາມກ້າວຫນ້າໃນລະຫວ່າງການດຳເນີນວຽກໂຄງການຂອງແຕ່ລະໂຄງການຜ່ານກົນໄກຂອງຄະນະກຳມະການກວດຮັບວຽກ ຊື່ງມີຜູ້ຊົງຄຸນນະວຸດທັງພາຍໃນແລະພາຍນອກສຳນັກງານ ກສທຊ.ເປັນຜູ້ກວດຮັບວຽກໂດຍກວດສອບຈາກເອກະສານການສົ່ງມອບວຽກໃນແຕ່ລະງວດ ປະກອບກັບລາຍງານຄວາມກ້າວຫນ້າລາຍໄຕມາດແລະລາຍປີ ຊື່ງກຳຫນົດໃຫ້ຜູ້ຮັບທືນ ມີຫນ້າທີ່ນຳສົ່ງຕາມຂໍ້ກຳຫນົດສັນຍາ ຄວບຄູ່ໄປກັບການອອກພື້ນທີ່ຕິດຕາມຄວາມກ້າວຫນ້າພາກສະຫນາມ ມຸ້ງເນັ້ນການຕິດຕາມການດຳເນີນກິດຈະກຳໃຫ້ເປັນໄປຕາມແຜນປະຕິບັດຫນ້າທີ່ກຳຫນົດໄວ້ໃນສັນຍາຮັບທືນ

ລະດັບທີ 2ມີການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະອານຸກຳມະການເພື່ອຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນຸນເງີນຈາກກອງທືນ ລວມຖືງການໃຊ້ຈ່າຍເງີນໃຫ້ເປັນໄປຕາມວັດຖຸປະສົງຂອງກອງທືນ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມຄຸ້ມຄ່າແລະເປັນໄປຕາມແຜນວຽກທີ່ກຳຫນົດ ຊື່ງຄະນະອານຸກຳມະການດັ່ງກ່າວປະກອບໄປດ້ວຍຜູ້ອຳນວຍການສູນເທັກໂນໂລຊີອີເລັກໂທນິກແລະຄອມພິວເຕີ້ແຫ່ງຊາດຫລື NECTECຊື່ງເປັນກຳມະການບໍລິຫານກອງທືນໂດຍຕຳແຫນ່ງເປັນປະທານອານຸກຳມະການແລະມີກຳມະການໂດຍຕຳແຫນ່ງຈຳນວນ 4 ທ່ານລວມທັງຜູ້ຊົງຄຸນນະວຸດທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນດ້ານການຕິດຕາມປະເມີນຜົນຈາກຫນ່ວຍງານພາກລັດຮ່ວມເປັນອານຸກຳມະການ

 

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ  -   (25/05/2017 14:54:56)