အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္လိုက္လံေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံျခင္းရရွိၿပီးေနာက္ပိုင္း စီမံကိန္းအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ လိုက္လံေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတြင္ ရန္ပုံေငြစီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီအဖဲြ႔သည္ စီမံကိန္းအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္လိုက္လံေစာင့္ၾကည့္ ျခင္းနည္းလမ္း အဆင့္ ၂ ဆင့္ရွိၿပီး ၎တို႔မွာ-

၁ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန အတြင္းပိုင္းႏွင့္အျပင္ဘက္ႏွစ္ခုစလုံး ၀ါရင့္ႀကီးေသာသူမွ လုပ္ငန္းစစ္ေဆးသူျဖစ္ျခင္းရွိေသာ လုပ္ငန္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီအဖဲြ႔၏ နည္းဗ်ဴဟာမွတဆင့္ စီမံကိန္းတစ္ခုစီ၏ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းအၾကား တိုးတက္မႈကို လိုက္လံေစာင့္ၾကည့္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္ရစ္စီတြင္ ေပးအပ္ေသာ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံျခင္းစာရြက္စာတမ္းႏွင့္ စာခ်ဳပ္သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ရင္းႏွီးေငြရရွိသူမွ ေပးပို႔ရန္သတ္မွတ္ထားေသာ မတ္တင္းႏွင့္ႏွစ္ခ်ဳပ္တိုးတက္မႈတင္ျပျခင္းႏွင့္ပူးတဲြ၍ စစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေဒသကြင္းဆင္း၍တိုးတက္မႈကို လိုက္လံေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ရင္းႏွီးေငြလက္ခံျခင္းစာခ်ဳပ္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ ျခင္းအတိုင္းျဖစ္ေစရန္ လႈပ္ရွားမႈလုပ္ေဆာင္ျခင္း လိုက္လံေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို ဦးတည္ထားသည္။

၂ ရန္ပုံေငြမွေငြေၾကးေထာက္ပ့ံျခင္း လက္ခံရရွိေသာ စီမံကိန္းအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္လိုက္လံေစာင့္ၾကည့္ ျခင္းအတြက္ ေကာ္မတီခဲြအဖဲြ႔တည္ေထာင္ျခင္းရွိၿပီး အဖိုးထိုက္တန္မႈျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာလုပ္ငန္း အစီအစဥ္အတိုင္းျဖစ္ေစရန္အတြက္ ရန္ပုံေငြ၏ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္းျဖစ္ေစရန္ ေငြေၾကးအသုံးျပဳျခင္းပါ၀င္သည္။ အဆိုပါေကာ္မတီခဲြအဖဲြ႔တြင္ပါ၀င္သူမွာ ရန္ပုံေငြစီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီျဖစ္ေသာ   ႏူိင္ငံေတာ္အီလက္ထေရာနစ္ တက္ႏူိေလာ္ဂ်ီႏွင့္ကြန္ပ်ဴတာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး သို႔မဟုတ္ NECTEC သည္ ရာထူးအရ ေကာ္မတီခဲြဦးစီးျဖစ္ၿပီး ရာထူးအရ ေကာ္မတီအေရအတြက္ ၄ ဦးအပါအ၀င္ ျပည္နယ္ဌာနမွ အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္လိုက္လံေစာင့္ၾကည့္ျခင္းအပိုင္း တြင္ကၽြမ္းက်င္မႈရွိေသာ ၀ါရင့္ႀကီးသူမွ ပူးေပါင္း၍ ေကာ္မတီခဲြအျဖစ္ပါ၀င္သည္။

ဖန်တီးသူ  -   (25-05-2017 14:58:55)