Theo dõi đánh giá kết quả.

Về việc theo dõi đánh giá kết quả dự án sau khi được nhận sự hỗ trợ tài chính từ quỹ USO, Ủy ban quản lý quỹ có phương hướng theo dõi đánh giá dự án 2 mức độ như sau:

Mức độ 1: Theo dõi tiến độ trong quá trình thực hiện dự án của từng dự án thông qua cơ chế của Ủy ban kiểm định gồm các chuyên gia trong và ngoài văn phòng NBTC là người kiểm tra, bằng cách kiểm tra từ giấy tờ bàn giao việc trong từng giai đoạn, cùng với báo cáo tiến độ hàng quý và hàng năm, quy định cho người được nhận vốn có trách nhiệm nộp định kỳ theo quy định trong hợp đồng, kết hợp với việc tới hiện trường theo dõi tiến độ, tập trung theo dõi hoạt động theo đúng kế hõah hoạt động được quy định trong hợp đồng nhận vốn.

Mức độ 2: Thành lập tiểu ban nhằm theo dõi và đánh giá kết quả dự án được nhận hỗ trợ tài chính từ quỹ, việc sử dụng tài chính theo mục tiêu của quỹ một cách phù hợp và đúng với kế hoạch quy định. Tiểu ban nói trên bao gồm Giám đốc trung tâm công nghệ điện tử và máy tính quốc gia hay NECTEC, là ủy viên Ủy ban quản lý quỹ trên, làm chủ tịch của tiểu ban, và có 4 ủy viên bao gồm các chuyên gia có kinh nghiệm trong việc theo dõi đánh giá từ các cơ quan chính phủ.

được tạo bởi  -   (25/05/2017 2:55:39 CH)