Banner

การส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน กทปส.

นโยบายและการส่งเสริมสนับสนุนเงินจาก กทปส
คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณากลั่นกรองเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52 ภายใต้กรอบนโยบาย ดังต่อไปนี้ 

โครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน ต้องมีเป้าหมายการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ และมีความสอดคล้องกับ
 • แนวนโยบายแห่งรัฐหรือนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา
 • ยุทธศาสตร์ชาติ
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 •  แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม หรือแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ หรือแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
 •  นโยบาย หรือแผนแม่บทกองทุน
โครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน ต้องไม่มีความซ้ำซ้อนกับโครงการหรือกิจกรรมที่มีการกำหนดอยู่ในแผนปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ตาม (1) หรือไม่เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณตามปกติของผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน

โครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน ต้องแสดงรายละเอียดการดำเนินงานที่ครบถ้วน มีความถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน

ผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

ผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน ต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ขอโดยตรง

เป้าหมาย ผลลัพธ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต้องเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

ประเภทของการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจาก กทปส
การส่งเสริมและสนับสนุนเงินจาก กทปส. เป็นการดำเนินการภายใต้ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน การติดตาม และประเมินผลกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยกำหนดเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทที่ 1 โครงการหรือกิจกรรมที่เกิดจากผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา 52 (1) (2) (3) และ (4)

ประเภทที่ 2 โครงการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกำหนด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา 52 (1) (2) (3) และ (4) และมีลักษณะมุ่งเน้นการบรรลุความสำเร็จตามแนวนโยบายแห่งรัฐ นโยบายหรือแผนแม่บทของกองทุน หรือมีลักษณะเป็นการต่อเนื่องกับโครงการที่เคยได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุน

ประเภทที่ 3 โครงการหรือการดำเนินการที่ กสทช. ประกาศกำหนด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา 52 (1) (2) (3) (4) และ (6)

ประเภทที่ 4 จัดสรรเงินให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตามมาตรา 52 (5)

การจ่ายเงินส่งเสริมและสนับสนุน กทปส. 
การจ่ายเงินเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม ประเภทที่ 1 ให้แบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้
 • ด้านการดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม
 • ด้านการส่งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน
 • ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีด้านการใช้คลื่นความถี่เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
 • ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการขององค์กรซึ่งทำหน้าที่จัดทำมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
 • ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
การจ่ายเงินเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน โครงการประเภทที่ 2 ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 •  ทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานโครงการ หรือหน่วยงานที่เคยได้รับทุนส่งเสริมสนับสนุนจากกองทุนในโครงการที่มีลักษณะเป็นการต่อเนื่องกับโครงการที่เคยได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุน ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด     
 •  คัดเลือก ประกวดแข่งขัน หรือดำเนินการอื่นใด ตามที่กำหนดในขอบเขตของงานของแต่ละโครงการ 
การจ่ายเงินเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน โครงการประเภทที่ 3 ให้ดำเนินการตามที่ กสทช. กำหนด ดังนี้
 •  ส่งเสริมให้เป็นไปตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ตามที่กำหนดในประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ   และเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง 
 •  ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการ และคนด้อยโอกาส ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 •  ส่งเสริมชุมชน และสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงชุมชนที่มีความพร้อมให้เป็นผู้มีคุณสมบัติขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการชุมชน
 •  ส่งเสริมองค์กรที่มีการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์
 • สนับสนุนการใช้คลื่นความถี่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสนับสนุนการทดแทน ชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้คลื่นความถี่
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการอื่น ๆ
การจ่ายเงินสนับสนุนประเภทที่ 4 ให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ดำเนินการยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขานุการกองทุนภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาต่อไป

สร้างโดย  -   (25/5/2560 14:13:31)

Download