ការជំរុញនិងគាំទ្រទឹកប្រាក់ពីមូលនិធិ កថប៉ស.

ការជំរុញនិងគាំទ្រទឹកប្រាក់ពីមូលនិធិ កថប៉ស. ចំពោះអ្នកដែលមានសិទ្ធិស្នើសុំការជំរុញនិងគាំទ្រទឹកប្រាក់ពី កថប៉ស. នោះ គណៈកម្មការគ្រប៉គ្រងមូលនិធិដោយការឯកភាពពី កសថឆ. នឹងប្រកាសចំនួនទឹកប្រាក់ វិធីការពិចារណារៀបចំ និងការស្នើសុំការជំរុញនិងការគាំទ្រពីមូលនិធិប្រចាំឆ្នាំចំពោះសាធារណៈជាលើកៗទៅ។ ដោយអ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំការជំរុញនិងគាំទ្រទឹកប្រាក់ពី កថប៉ស. អាចចែកតាមគោលបំណងមាត្រា ៥២(១) (២) (៣) និង (៤) អាចសារុបបានដូចតទៅ

 
គោលបំណង
អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំការជំរុញនិងគាំទ្រទឹកប្រាក់
អ្នកបានការអនុញ្ញាត/វិនិយោគ អង្គភាពរដ្ធ កន្លែងអប់រំ សមាគម/មូលនិធិ/
អង្គការឯកជន
សាជីវកម្ម មិនមែនជាសាជីរកម្ម
 
52 (1)
USO  
វិទ្យុជុំជន        
52 (2) R&D  
 
52 (3)
អភិវឌ្ឍបុគ្គលិក    
ស្តង់ដា
សីលធម៍
 
52 (4) ការពារអ្នកបរិភោគ  
 

បង្កើតឡើងដោយ  -   (25/05/17 15:26:23)