ການສົ່ງເສີມແລະສະຫນັບສະຫນຸນຈາກກອງທືນ ກທປສ.

ການສົ່ງເສີມແລະສະຫນັບສະຫນຸນເງີນຈາກກອງທືນ ກທປສ.ແກ່ຜູ້ທີ່ມີສິດຂໍຮັບການສົ່ງເສີມແລະສະຫນັບສະຫນຸນເງີນຈາກກອງທືນ ກທປສ.ນັ້ນ ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານກອງທືນໂດຍຄວາມເຫັນຊອບຂອງ ກສທຊ.ຈະປະກາດກອບຈຳນວນເງີນ ວິທີການພິຈາລະນາຈັດສັນ ແລະການຢື່ນຂໍຮັບການສົ່ງເສີມແລະສະຫນັບສະຫນຸນເງີນຈາກກອງທືນປະຈຳປີຕໍ່ສາທາລະນະເປັນຄາວໆໄປໂດຍຜູ້ມີສິດຂໍຮັບການສົ່ງເສີມແລະສະຫນັບສະຫນຸນຈາກ ກທປສ. ສາມາດຈຳແນກຕາມວັດຖຸປະສົງມາດຕາ52 (1) (2) (3) ແລະ (4) ສະຫລຸບໄດ້ດັ່ງນີ້

 

ວັດຖຸປະສົງ
ຜູ້ມີສິດຂໍຮັບການສະຫນັບສະຫນຸນເງີນ
ຜູ້ໄດ້ຮັບໃບອານຸຍາດ/ປະກອບການ ຫນ່ວຍງານຂອງລັດ ສະຖານສືກສາ ສະມາຄົມ/ມູນລະນິທິ/ອົງກອນເອກະຊົນ
ນິຕິບຸກຄົນ ບໍ່ເປັນນິຕິບຸກຄົນ

52 (1)
USO  
ວິທະຍຸຊຸມຊົນ        
52 (2) R&D  

52 (3)
ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ    
ມາດຕະຖານຈາລິຍະທຳ  
52 (4) ຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກ  
 

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ  -   (25/05/2017 15:09:46)