ေကာေထာေပါေဆာ္ရန္ပုံေငြမွ ေငြေၾကးျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ေထာက္ပ့ံျခင္း

ေငြေၾကးျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ေထာက္ပ့ံျခင္းေတာင္းဆိုခြင့္ရွိေသာသူအား ေကာေထာေပါေဆာ္ရန္ပုံေငြမွ ေငြေၾကးျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ေထာက္ပ့ံျခင္းသည္ ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏ သေဘာတူညီမႈ ရရွိေသာ ရန္ပုံေငြစီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီအဖဲြ႔မွ ေငြေၾကးပမာဏေဘာင္၊ စီမံမႈသုံးသပ္ျခင္းနည္းလမ္းႏွင့္ ႏွစ္ခ်ဳပ္ရန္ပုံေငြမွ ေငြေၾကးျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ေထာက္ပ့ံျခင္းေတာင္းဆိုျခင္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူအား အခါအားေလ်ာ္စြာ ေၾကညာေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေကာေထာေပါေဆာ္မွ ေငြေၾကးျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ေထာက္ပ့ံျခင္း ေတာင္းဆိုခြင့္ရွိေသာသူသည္ ပုဒ္မ ၅၂(၁)(၂)(၃)ႏွင့္(၄)ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း အမ်ိဳးအစားခဲြျခားႏူိင္ၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း အက်ဥ္းခ်ဳံးႏူိင္သည္။

 

ရည္ရြယ္ခ်က္
ေငြေၾကးေထာက္ခံျခင္းေတာင္းဆိုခြင့္ရွိေသာသူ
 
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း/
ခြင့္ျပဳစာ ရရွိသူ
ျပည္နယ္၏
ဌာန
 
ပညာေရး
ဌာန
အသင္း/ေဖာင္ေဒးရွင္း/
ပုဂၢလိကအဖဲြ႔အစည္း
 
စီးပြားေရး
အဖဲြ႔အစည္း
စီးပြားေရး
အဖဲြ႔အစည္းမဟုတ္
 
52 (1)
USO
 
 
ေက်းလက္ေရဒီယို
 
       
52 (2) R&D
 
 
 
52 (3)
လူပုဂၢိဳလ္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး
 
   
က်င့္၀တ္စံခ်ိန္
 
 
52 (4) သုံးစဲြသူေစာင့္ေရွာက္မႈ
 
 
 

ဖန်တီးသူ  -   (25-05-2017 15:27:52)