Việc xúc tiến và hỗ trợ tài chính từ quỹ USO.

Việc xúc tiến và hỗ trợ tài chính từ quỹ USO cho người có quyền xin xúc tiến và hỗ trợ tài chính từ quỹ USO, Ủy ban quản lý quỹ với sự phê duyệt của NBTC sẽ thông báo về khoản tài chính, cách xem xét phân bổ và việc nộp đơn xin xúc tiến và hỗ trợ tài chính từ quỹ hàng năm cho cộng đồng biết. Người có quyền xin sự xúc tiến và hỗ trợ tài chính từ USP có thể phân biệt theo mục tiêu điều 52 (1) (2) (3) (4). Có thể tóm tắt như sau:
 

 
Mục tiêu
Người có quyền xin hỗ trợ tài chính
Tổ chức được cấp giấy phép/ nhà điều hành Cơ quan chính phủ Học viện Hiệp hội/cơ sở/ tổ chức tư nhân
Pháp nhân Pháp nhân
 
52 (1)
USO  
Phát thanh cộng đồng        
52 (2) R&D  
 
52 (3)
Phát triển nhân lực    
Chuẩn mực đạo đức  
52 (4) Bảo vệ người tiêu dùng  

được tạo bởi  -   (25/05/2017 3:22:35 CH)