ວັດຖຸປະສົງຂອງ ກທປສ.

ຕາມມາດຕາ 52 ແຫ່ງພະຣາດຊະບັນຍັດອົງກອນຈັດສັນຄື່ນຄວາມຖີ່ແລະກຳກັບເບິ່ງແຍງການປະກອບກິດຈະການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ວິທະຍຸໂທລະທັດແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ປີ ຄ.ສ 2010 ປະກອບຄວາມໃນຂໍ້ 2 ແຫ່ງປະກາດຄະນະຮັກສາຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດ ສະບັບທີ80/2014 ເລື່ອງການແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍອົງກອນຈັດສັນຄື່ນຄວາມຖີ່ແລະກຳກັບການປະກອບກິດຈະການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ວິທະຍຸໂທລະທັດແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໄດ້ກຳຫນົດວັດຖຸປະສົງຂອງກອງທືນດັ່ງນີ້:

  1. ດຳເນີນການໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບບໍລິການດ້ານກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຢ່າງທົ່ວຖືງ ຕະຫລອດຈົນສົ່ງເສີມຊຸມຊົນແລະສະຫນັບສະຫນຸນຜູ້ປະກອບກິດຈະການບໍລິການຊຸມຊົນ ຕາມມາດຕາ 51
  2. ສົ່ງເສີມແລະສະຫນັບສະຫນຸນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນສື່ສານ ການວິໄຈແລະພັດທະນາກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ລວມທັງຄວາມສາມາດໃນການຮູ້ທັນສື່ເທັກໂນໂລຊີດ້ານການໃຊ້ຄື່ນຄວາມຖີ່ ເທັກໂນໂລຊີສາລະສົນເທດ ເທັກໂນໂລຊີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳຫລັບຜູ້ພິການ ຜູ້ສູງອາຍຸ ຫລືຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ຕະຫລອດຈົນອຸດສາຫະກຳໂທທະລຄົມມະນາຄົມແລະອຸດສາຫະກຳຕໍ່ເນື່ອງ
  3. ສົ່ງເສີມແລະສະຫນັບສະຫນຸນການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນດ້ານກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະເທັກໂນໂລຊີສາລະສົນເທດ ຕະຫລອດຈົນການດຳເນີນການຂອງອົງກອນຊື່ງເຮັດຫນ້າທີ່ຈັດເຮັດມາດຕະຖານທາງຈະຣິຍະທຳຂອງການປະກອບອາຊີບຫລືວິຊາຊີບຕາມກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການປະກອບກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະກິດຈະການໂທລະທັດ
  4. ສະຫນັບສະຫນຸນ ສົ່ງເສີມແລະຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກດ້ານກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ
  5. ສະຫນັບສະຫນຸນການດຳເນີນການຕາມກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍກອງທືນພັດທະນາສື່ປອດໄພແລະສ້າງສັນໂດຍຈັດສັນເງີນໃຫ້ແກ່ກອງທືນພັດທະນາສື່ປອດໄພແລະສ້າງສັນ
  6. ສົ່ງເສີມແລະສະຫນັບສະຫນຸນດ້ານງົບປະມານໃຫ້ກະຊວງການຄັງສາມາດຢືມເງີນກອງທືນ ເພື່ອນຳໄປໃຊ້ໃນກິດຈະການຂອງລັດອັນເປັນປະໂຫຍດສາທາລະນະ

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ  -   (25/05/2017 16:27:34)