ေကာေထာေပါေဆာ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္

၂၀၁၀ခုႏွစ္ အသံလိုင္းစီမံျခင္းႏွင့္ ေရဒီယိုအသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ေရဒီယို႐ုပ္ျမင္သံၾကား ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႔အစည္း အက္ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၅၂ အရ ႏူိင္ငံေတာ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစာင့္ေရွာက္အဖဲြ႔ ေၾကညာခ်က္ အမွတ္စဥ္ ၈၀/၂၀၁၄ ၏ အခ်က္ ၂ တြင္ ပါရွိေသာ အေၾကာင္းအရာ အသံလိုင္းစီမံျခင္းႏွင့္ ေရဒီယိုအသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ေရဒီယို႐ုပ္ျမင္သံၾကား ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးအရ ဥပေဒျဖည့္စြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ရန္ပုံေငြ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ထားသည္။

(၁)       ျပည္သူလူထုမ်ား အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းပိုင္း ၀န္ေဆာင္မႈ က်ယ္ျပန္႔စြာရရွိျခင္း လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ ပုဒ္မ ၅၁ အတိုင္း ေက်းလက္ေဒသျမွင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ၀န္ေဆာင္မႈေပးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးမႈ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။
 
(၂)       သတင္းဆက္သြယ္ေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား လုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းပိုင္း ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ေထာက္ပံ့ျခင္းအပါအ၀င္ အသံလုိင္းအသုံးျပဳျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္တက္ႏူိေလာ္ဂ်ီ၊ မသန္စြမ္းသူ၊ အိုမင္းသူ (သို႔)ခ်ိဳ႕တဲ့သူအတြက္ ကူညီေထာက္ပ့ံေသာ တက္ႏူိေလာ္ဂ်ီ၊ ဆက္သြယ္ေရးစက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ အဆက္မျပတ္စက္မႈလုပ္ငန္းအပိုင္း သတင္းတက္ႏူိေလာ္ဂ်ီအမီွ သိရွိႏူိင္ျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။
 
(၃)       အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ တက္ႏူိေလာ္ဂ်ီအပိုင္း လူပုဂၢိဳလ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ေထာက္ပံ့ရန္၊ အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းဥပေဒအရ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၏ က်င့္၀တ္ပိုင္းစံခ်ိန္ျပဳလုပ္ေသာ တာ၀န္ရွိသည့္အဖဲြ႔အစည္း၏ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ေထာက္ပံ့ရန္ျဖစ္သည္။
 
(၄)       အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအပိုင္း သုံးစဲြသူမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္၊ ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ျဖစ္သည္။
 
(၅)       အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းႏွင့္တီထြင္ဆန္းသစ္သတင္း ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြအား ေငြေၾကးစီမံေပးျခင္းျဖင့္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းႏွင့္တီထြင္ဆန္းသစ္သတင္းဖံြ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြဥပေဒအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ျခင္းျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။
 
(၆)       အမ်ားအက်ိဳးျပဳျဖစ္ေသာ အစိုးရ၏လုပ္ငန္းတြင္ယူေဆာင္အသုံးျပဳရန္အတြက္ ဘ႑ာေရးဌာနအား ရန္ပုံေငြမွေငြေခ်းယူႏူိင္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးပိုင္း ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ေထာက္ပ့ံရန္ျဖစ္သည္။

ဖန်တီးသူ  -   (25-05-2017 16:56:47)