Mục tiêu của USO.

Quy định tại điều 52 Luật về Ban quy hoạch sóng vô tuyến và chỉ đạo hoạt động phát thanh, truyền hình và viễn thông năm 2010, cùng với nội dung của điều 2 tại thông báo của Hội đồng bảo vệ trật tự quốc gia số 80/2557 về việc sửa chữa bổ sung luật về Ban quy hoạch sóng vô tuyến và chỉ đạo hoạt động phát thanh, truyền hình và viễn thông, đã quy định mục tiêu của quỹ như sau:

  1. Hoạt động vì cộng đồng nhận được dịch vụ về phát thanh, truyền hình và viễn thông một cách phổ quát, xúc tiến cộng đồng và hỗ trợ các tổ chức hoạt động dịch vụ cộng đồng theo quy định tại điều 51.
  2. Xúc tiến và hỗ trợ phát triển các nguồn tài nguyên truyền thông , việc nghiên cứu và phát triển hoạt động phát thanh, truyền hình và viễn thông, kể cả khả năng trong việc bắt kịp công nghệ truyền thông về việc sử dụng sóng vô tuyến, công nghệ thông tin, các thiết bị công nghệ dành cho người khuyết tật, người cao tuổi hoặc người có hoàn cảnh khó khăn, cho đến ngành công nghiệp viễn thông và các ngành công nghiệp hạ nguồn
  3. Xúc tiến và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực hoạt động phát thanh, truyền hình, viễn thông và công nghệ thông tin, cho đến các hoạt động của tổ chức có trách nhiệm thực hiện tiêu chuẩn về mặt đạo đức trong nghề nghiệp hoặc chuyên môn theo quy định của Luật về việc tham gia hoạt động phát thanh và truyền hình.
  4. Hỗ trợ, thúc đẩy và bảo vệ người tiêu dùng hoạt động phát thanh, truyền hình và viễn thông.
  5. Hỗ trợ hoạt động theo quy định của Luật về Quỹ phát triển truyền thông an toàn và sáng tạo bằng cách phân bổ kinh phí cho quỹ phát triển truyền thông an toàn và sáng tạo.
  6. Xúc tiến và hỗ trợ về mặt kinh phí cho Kho bạc có thể vay kinh phí của quỹ để sử dụng trong các hoạt động của Chính phủ vì lợi ích cộng đồng.

được tạo bởi  -   (25/05/2017 4:18:50 CH)