สายงานกิจการโทรคมนาคม

สำนักอำนวยการสายงานกิจการโทรคมนาคม  
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการประสานและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารงานทั่วไปของส่วนงานภายในสายงานกิจการโทรคมนาคม ในด้านงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล พัสดุ สารบรรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ ตามกฎหมายที่ กสทช. หรือสำนักงาน กสทช. กำหนด ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม  
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บท แผนกลยุทธ์ และแผนอื่น ๆ ในกิจการโทรคมนาคม ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของ กทค. จัดทำมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม จัดทำหลักเกณฑ์และการกำกับดูแลเกี่ยวกับการใช้โครงสร้างพื้นฐาน การใช้สิทธิแห่งทาง รวมทั้งปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและสารสนเทศกิจการโทรคมนาคม เพื่อการบริหาร การปฏิบัติงาน และการเผยแพร่ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม  
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม กำหนดและกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีคลื่นความถี่ และการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม จัดทำ และให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและลักษณะอันพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค และร่วมจัดทำแผนความถี่วิทยุ ประสานงานการใช้ความถี่วิทยุในการประกอบกิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ มาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคม จัดทำแผน จัดสรร และกำกับการใช้เลขหมายโทรคมนาคม และหลักเกณฑ์การคงสิทธิเลขหมายโทรคมนาคม รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ 
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ทั้งด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์ จัดทำหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข รวมทั้งจัดทำและบริหารแผนการอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมทั้งดำเนินภารกิจเร่งด่วนในการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมตามนโยบายของ กสทช. และ กทค. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ มาตรการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่และบริการในกิจการโทรคมนาคม กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน ยุติข้อขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค รวมทั้งอำนวยการงานด้านเลขานุการคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม  
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการอำนวยการงาน ฝ่ายเลขานุการของ กทค. จัดการประชุม และดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของ กทค. และการประชุมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ กทค. รวมทั้งสนับสนุนและอำนวยการในกิจการอันเกี่ยวกับการเงินของ กทค. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 1
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบมีโครงข่าย พิจารณาจัดสรรและอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบมีโครงข่าย ติดตาม ตรวจสอบ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตที่กำหนด รวมทั้งร่วมจัดทำหลักเกณฑ์และให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 2 
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่าย  พิจารณาจัดสรรและอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่าย  ติดตาม ตรวจสอบ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบกิจการอินเทอร์เน็ตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตที่กำหนด รวมทั้งร่วมจัดทำหลักเกณฑ์และให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลการประกอบกิจการอินเทอร์เน็ต ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักกฎหมายโทรคมนาคม  
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการดำเนินการคดีด้านโทรคมนาคม จัดทำร่าง ตรวจร่าง ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย พิจารณาสัญญา หรือความตกลงใดๆ วินิจฉัย และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม ดำเนินการรับและพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง รวมทั้งพิจารณาปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม 
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตที่กำหนด รวมทั้งตรวจสอบ และดำเนินคดีผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักการอนุญาตและกำกับวิทยุคมนาคม
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตในกิจการวิทยุคมนาคม พิจารณาจัดสรรคลื่นและออกใบอนุญาตในกิจการวิทยุคมนาคม ติดตาม ตรวจสอบ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตที่กำหนด รวมทั้งประสานงานกับข่ายสื่อสารวิทยุคมนาคมต่าง ๆ ให้มีความเป็นเอกภาพ  ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม 
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม กำหนดมาตรการ และส่งเสริม ประสานงานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการกระจายบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย 
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดทำหลักเกณฑ์ การอนุญาต และการกำกับดูแลเกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม 
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรโทรคมนาคม รวมทั้งดำเนินการจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 

สร้างโดย   - admin NBTC