สายงานบริหารองค์กร

สำนักประธานกรรมการและการประชุม 
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการกลั่นกรองงาน  และสนับสนุน การปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของประธาน กสทช. ติดตามเร่งรัดนโยบายซึ่งประธาน กสทช. และหรือ   ที่ประชุม กสทช. มอบหมาย สนับสนุนการปฏิบัติงานของประธาน กสทช. ในด้านการวิเคราะห์กฎ ระเบียบ และงานวิชาการ รวมทั้งบริหารการจัดประชุม กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักเลขาธิการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการกลั่นกรองงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของเลขาธิการ กสทช. และผู้บริหารของสำนักงาน กสทช.  ติดตาม เร่งรัดนโยบายซึ่งเลขาธิการ กสทช. มอบหมายให้สายงานและสำนักต่าง ๆ ไปปฏิบัติ จัดทำแผนและติดตามการรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. รายงานประเด็นปัญหาขึ้นสู่ระดับบริหารเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างทันท่วงที บริหารการจัดประชุมผู้บริหารของสำนักงาน กสทช. รวมทั้งปฏิบัติงานด้านสารบรรณ งานพิธีการต่าง ๆ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักสื่อสารองค์กร 
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ สื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและถูกต้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ประสานงานและดำเนินกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่ปรากฏในระดับชาติและระดับสากล ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ และงานทั่วไป ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนงานสนับสนุนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สร้างโดย   - admin NBTC