ประกาศคณะกรรมการสรรหา กทช. (จับสลาก)

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กรณีกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพ้นตำแหน่งโดยการจับฉลาก)
เรื่อง รายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อต่อประธานวุฒิสภา เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 

Download

สร้างโดย  - 2fellows  admin (2/2/2559 11:19:49)