ประกาศสรรหา

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กรณีกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพ้นตำแหน่งโดยการจับฉลาก)
เรื่อง รายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อต่อประธานวุฒิสภา เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สร้างโดย   - สำนักทรัพยากรบุคคล(บย)