นายเหรียญชัย เรียววิไลสุข

นายเหรียญชัย เรียววิไลสุข

กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ชื่อ นาย เหรียญชัย เรียววิไลสุข
วัน เดือน ปี เกิด: 6 มิถุนายน พ.ศ. 2487

ประวัติการศึกษา
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (พ.ศ.2514)
  • วิศวกรรมศาสตร มหาบัณฑิต สาขาการไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2520)
  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมระดับวุฒิวิศวกร สาขาไฟฟ้าสื่อสาร
ประวัติการทำงาน
  • หัวหน้าฝ่ายจัดสรรความถี่วิทยุ กรมไปรษณีย์โทรเลข (พ.ศ.2529)
  • ผู้อำนวยการสำนักบริหารความถี่วิทยุ กรมไปรษณีย์โทรเลข (พ.ศ. 2533)
  • รองอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข (พ.ศ.2540)
  • อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข (พ.ศ.2546 - 2547)
วิสัยทัศน์

          วิสัยทัศน์เกี่ยวกับ กทช. โดยที่ผ่านมาการจัดตั้ง กทช. ที่มีความล่าช้าทำให้กิจการโทรคมนาคมของประเทศเราได้สะดุดอยู่มาช้านาน โดยประเทศขาดการลงทุนให้บริการในกิจการโทรคมนาคม มีนักลงทุนจากต่างประเทศมาติดต่อกับกรมไปรษณีย์โทรเลขเพื่อมาให้บริการใหม่ ๆ แต่น่าเสียดายที่ว่าเราไม่สามารถที่จะออกใบอนุญาตให้ได้ เนื่องจากเราไม่มี กทช. แน่นอนก็ทำให้เศรษฐกิจของเราไม่เติบโตเท่าที่ควร แต่ถ้าภาคโทรคมนาคมของเรามีการพัฒนาที่ดีแล้ว เศรษฐกิจของประเทศอาจจะมีการเติบโตถึง 8-9 เปอร์เซ็นต์ จากที่คาดกันไว้คือ 6 เปอร์เซ็นต์ก็เป็นได้ 

          กทช. ล่าช้าทำให้ขาดบริการใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาด อีกทั้งอัตราค่าบริการก็สูง มีการดำเนินการด้านราคาที่ไม่ยั่งยืน การขยายการลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมก็มีน้อย เนื่องจากขาดเงินทุน ไม่ว่าจะเป็นโครงข่ายโทรศัพท์ โครงข่ายทางวิทยุก็มีการพัฒนาอย่างน้อยมาก และที่สำคัญก็คือ ขีดความสามารถของเราในการแข่งขันของประเทศลดลงอย่างมากเลย เราเคยจะเป็นเสือตัวที่ 5 ของเอเชีย เป็นรองเฉพาะญี่ปุ่น จีน เกาหลี ฮ่องกง สิงคโปร์ 

การจัดตั้ง กทช. ขึ้นมาโดยเร็วที่สุด กทช. ก็จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้ประเทศก้าวหน้าไปทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ โดยเป็นหน่วยงานหลักที่ทำให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม ประชาชนได้รับบริการที่ดีในราคาที่เป็นธรรม อันนี้เป็นความคาดหวังที่เราอยากจะเห็นจาก กทช.