ศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ

ศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ

กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ชื่อ ศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ
วัน เดือน ปี เกิด: 23 สิงหาคม พ.ศ. 2490

ประวัติการทำงาน
 • ตำแหน่งรับราชการ (พ.ศ.2544 - 2546)
 • นายกสมาคมศิษย์เก่าทรัพย์สินทางปัญญา
 • ศาสตราจารย์ระดับ 10 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประธานสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยไฟฟ้าสื่อสาร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Core Team Leader ลุ่มน้ำโขงตอนล่าง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม) พ.ศ.2540
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)  พ.ศ.2543
เหรียญราชอิสริยาภรณ์
 • เหรียญจักรพรรดิ์มาลา พ.ศ. 2544
กรรมการที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ (พ.ศ.2546)
 • กรรมการฝ่ายวิชาการ รัฐสภา
 • กรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • ประธานอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ ICT เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อตุสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • กรรมการศึกษาความเหมาะสมโครงการโทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบท กับหมู่บ้าน องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ด้านกิจการโทรคมนาคม
 • ที่ปรึกษาการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจของ ทศท.
 • กรรมการตรวจรับการศึกษาแปรสภาพของกระทรวงคมนาคมและ กสท.
 • วิทยากรให้ ทศท. ในหลักสูตรอบรมผู้บริหาร ทศท.
วิสัยทัศน์

          ศ.ดร.ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ แสดงวิสัยทัศน์โทรคมนาคมไว้ว่า “กำกับดูแลและส่งเสริมกิจการโทรคมนาคมให้เป็นฐานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแล ะสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน ให้กิจการ โทรคมนาคมสามารถแข่งขันอย่างเสรี มีประสิทธิผลและเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน” 

          ธรรมชาติของธุรกิจโทรคมนาคม มีการแข่งขันสูง มีการลงทุนมาก มีวัฏจักรของอายุ ผลิตภัณฑ์สั้นมีการเปลี่ยนแปลงเร็ว ดังนั้น กทช. พึงมีนโยบายที่สามารถสนับสนุนธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศให้ปรับตัวเจริญก้าวหน ้าและแข็งแกร่ง เพื่อสามารถแข่งขันกับต่างชาติและเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคและประชาชน
          นอกจากนี้ ได้เสนอนโยบายภาพรวมแล้ว ยังได้เสนอนโยบายหลักอีก 4 ประการเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จและภาระหน้าที่ของ กทช. คือ

 • นโยบายด้านโทรคมนาคมระหว่างประเทศเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศและ อุตสาหกรรมโทรคมนาคมในเวทีการค้าโลก ซึ่งมีทั้งแผนเชิงรุก เช่น มีส่วนร่วมในกิจการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศส่งเสริมการลงทุนโครงข่ายและโครงสร้างพื้นฐานไปต่างประเ ทศ พัฒนาให้ไทยเป็นฮับ Hub ในภูมิภาค เป็นต้น และแผนเชิงรับ เช่น เสนอแนะนโยบายการถือหุ้น การควบรวมและการได้มาของบริษัทข้ามชาติในไทย สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตให้ผลิตในประเทศไทย ฯลฯ
 • นโยบายอุตสาหกรรม ICT ในประเทศและเพิ่มขีดความสามารถให้สามารถแข่งขันได้ในขณะที่เปิดเสรีในปี 2549 โดยเสนอ 5 เรื่อง ที่กทช. ควรดำเนินการ เช่น ส่งเสริมให้เกิดการผลิตทดแทนนำเข้า และสร้างแรงจูงใจในการส่งออก สนับสนุนผู้ประกอบการให้บริการโทรคมนาคมข้ามชาติผ่าน ดาวเทียมสื่อสารและให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยลดค่าบริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้เพราะธุรกิจที่เกี่ยวกับด้าน ICT มีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคมที่สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นในประเท ศได้ เช่น อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
 • นโยบายหลักสเปกตรัมและแผนการจัดสรรความถี่ ซึ่ง กทช. ควรศึกษาวิเคราะห์และทำแผนการจัดความถี่ที่อ้างอิงกับตลาดอย่างแท้จริง โดยให้พิจารณาจากคำแนะนำของสหภาพ โทรคมนาคมระหว่างประเทศ และวัฒนธรรมไทยและแนวทางที่กรมไปรษณีย์โทรเลขได้ดำเนินมา
 • นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมและการศึกษา เช่น เปิดโอกาสใช้อินเทอร์เน็ตฟรีแก่ประชาชนและนักศึกษาในชนบทก่อน และขยายต่อไปจนครบทุกตำบลหมู่บ้านและอำเภอ, จัดสรรความถี่เพื่อการศึกษาและปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต เป็นต้น